ශ්‍රිලංකවේ විශාලතම ඉදිකිරිම් නාමාවලිය

Sri Lanka’s Largest Building Directory

Address
146/F/6,
PEARL PARK COMPLEX,
NEGOMBO ROAD,
WATTALA, SRI LANKA

Telephone
Hot Line : +94 775 124 000

Office : +94 113 124 000 | +94 775 124 000

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම දත්ත වල අයිතිය හිමිකරුවන් සතුවන අතර කිසියම් හෝ වෙනස් කිරීමක් සිදු කිරීමට ඇත්නම් පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට හෝ ඊ මේල් ලිපිනයට කෙටි පණිවිඩයක් එවීමෙන් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම දත්ත /ඡායාරූප වෙනස් කිරීමට මෙන්ම වෙළඳ දැන්වීම් ඉවත් කිරීම ද සිදු කළ හැක

Contact : +94 775 124 000

Email : info@srilankaconstruction.lk

……………………………………………………………………………………..

Technical Info : 071 699 1 966

Email : info@srilankaconstruction.lk